แนะนำตัว

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การบ้านที่ครูสั่ง

การบ้านเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตและการบ้านหน้า 61 ข้อ3กับ4

คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลอยูหลากหลายและมีโปรแกรมค้รหาทำหน้าที่เหมือนกับเป็ยดัชนีช่อยในการค้นหาปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในประเทศไทย  เช่น  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทดโนโลยี และเรื่องราวที่หน้าสนใจอีกด้วย
   ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีทั้งถูกต้องและเป็นประโยชน์และไม่ถูกต้องและอาจเป็นภัยต่อผู้คนในสังคมหรือผู้ออื่นก็เป็นได้  ดังนั้นการใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตครวพิจารณอยย่างเหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งข้อมูลอาจทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในเรื่องการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
มารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต
1.มารยาทของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในฐานะบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่
1ด้านการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย
1.1ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายควรใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของตนไม่ควรนำของผู้อื่นมาใช้
1.2ควรเก็บรัการหัสผ่านของตัวเองเป็นความลับ
1.3ควรวางแผนการใช้ล่วงหน้าของการติดต่อกับเครือข่าย
1.4เลือถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลแปรแกรมต่างๆ
1.5ก่อนเข้าใช้บริการควรศึกษากฎระเบียบ

2ด้านการใช้ข้อมูลบนเครือข่าย
2.1เลือกใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
2.2ควรอ้างแหล่งที่มาของข้อมูล
2.3ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปเผยแพร่
3ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้
3.1ใช้ภาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสาร
3.2ใช้ข้อความที่สั้นกระทัดรักเข้าใจง่าย
3.3ไม่ควรนำเรื่องส่วนต้วของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา
3.4หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
3.5ไม่ควรส่งจดหมายลูกโซ่ที่ก่อความรำคาญ
4ด้านระยะเวลาในการใช้หริการ
4.1ควรคำนึงถึงเวลาในการติดต่อ
4.2ควรติดต่อกับเครือข่ายเวลาใช่งานจริงๆ
2.มารยาทของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในฐานะบุคคลที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
2.1ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2.2ควรใช้ภาที่สุภาพ
2.3ควรเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
2.4ควรบีบอัดภาพหรืข้อมูลขนาดใหญ่ก่อนนำไปเผยแพร่
2.5ควรระบุแหล่งที่มา
2.6ควรระบุข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ชัดเจน
2.7ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารรวมทั้งโปรอกรมก่อนได้รับอนุญาต
2.8ไม่ควรเผยแพร่โปรแกรมที่นำความเสียหาย
1.ข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต
    ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากและบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในสังคม เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงผู้ใช้บริการให้หลงเชื่อทำให้ต้องสูญเสียเงิน ถูกล่วงเกินทางเพศหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต การมีเว็บไซต์ขายบริการทางเพศและการที่เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดเกมส์ออนไลน์จนเสียการเรียน เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจึงควรตระหนักถึงพิษภัยจากการนำเสนอ โฆษณาชวนเชื่อ และการขายบริการทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ทราบแหล่งที่มาหรือตัวบุคคลที่แน่ชัด ซึ่งผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ควรให้ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อหรือไปพบกับบุคคลแปลกหน้า ที่สนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามลำพัง และในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจมาติดต่อให้ออกไปพบนอกสถานที่ ควรแจ้งให้บิดามารดาหรือบุคคลใกล้ชิด หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงไปสู่อาชญากรรมต่อไป สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมส์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี จำกัดไม่เกิน 3 ชั่วโมง ผู้ปกครองจึงควรกวดขันลูกหลานและชี้ให้เห็นโทษของการเล่นเกมส์เป็นเวลานานติดต่อกันให้ลูกหลานทราบด้วย
ด้วยความปราถนาดีจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
หรือแจ้งที่โดยตรงรวดเร็ว
http://www.mict.go.th ที่ร้องเรียนICThttp://www.mict.go.th/ci/
ทั้งเวปต่างประเทศ,และเวปภายในประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) อาคาร 9 บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
email :
pr@mict.go.th โทรศัพท์ 0 2-505 7370
ที่มา ../..   
www.youyim.com

2.จงกล่าวถึงรูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา 2 รูปแบบ
   การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ  รูปแบบที่เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยตรงได้แก่ การจัดทำเว็บเพจ(web page) วิธีนี้ผู้ที่ทราบ URL ของเว็บเพจจะสามารถเข้าอ่านเอกสารที่เผยแพร่ได้โดยตรงแต่ถ้าไม่ทราบ URL แต่สามารถระบุคำสำคัญที่มีอยู่ในเว็บเพจนั้น ก็อาจค้นผ่านโปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้
    การเผยแพร่ข่าวสารมี1.กระดานข้อความ(message board)ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ที่มาอ่านอาจตอบกลับได้ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นได้แก่ บล็อก หรือเว็บลอก ซึ่งเป็นการฝากข้อความเขียนมีลักษณะคล้ายสมุดบันทึกส่วนบุคคล  2.ห้องสนทนา(chat room)เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความ  การสนทนาครั้งละมากกว่า2คนก็สามารถทำได้ตามปกติในห้องสนทนาของเว็บไซต์ต่างๆโดยจะมีผู้ควบคุม
จัดทำโดยเด็กชายรุ่งโรจน์  นิลจันทร์ ม.2/1 เลขที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น